วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยมีนายอาทิตย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมร้อง “เพลงชาติ” พร้อมเปล่งเสียง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 3 ครั้ง ณ บริเวณลานด้านหน้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ