วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องเกษตรกร ในเขตพื้นที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการสร้างการรับรู้ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองฉาง สถานีพันธ์ุสัตว์ สถานีพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี ในการสนับสนุนจัดโครงการต่างๆ โดยมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,000 ราย โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนกิจกรรม การจัดบูธนิทรรศการ มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้กับ
เกษตรกร จำนวน 1,000 โหล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเรณรงค์การบริโภคนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ณ วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี