ช่วงเช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โดยนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์