วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และผู้บริหาร อ.ส.ค.รับฟังการบรรยายเรื่อง Carbon Footprint โดยทีมงานบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด เพื่อเตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์นม UHT ไทย-เดนมาร์ค ด้วยการติดฉลาก Carbon Footprint บนกล่องนม UHT อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม