ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุ และค่าแรง service ปั๊มลม ก.ค.-ก.ย.60_20170822_0001