ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ