ราคากลางจ้างปรับพื้นที่บริเวณรอบบ่อขยะ ของ อ.ส.ค.

ราคากลางจ้างปรับพื้นที่บริเวณรอบบ่อขยะ ของ อ.ส.ค.