ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรับรอง เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน อ.ส.ค.