ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก แผนกบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา