อ.ส.ค. ภาคใต้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน รวม 18 อัตรา ดังนี้ 

          1.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ปวส.จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.บริหารงานทั่วไป
          2.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ปวส.จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.พัสดุและบริการ
          3.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ป.6 จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.บริหารงานทั่วไป
          4.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเตรียมและล้างอุปกรณ์เครื่องมือ อาหารเลี้ยงเชื้อ คุณวุฒิ ม.3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ผ.ควบคุมคุณภาพ
          5.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ม.3/ทักษะ จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.คลังสินค้า
          6.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ปวส.จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.คลังสินค้า
          7.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตรวจปฏิบัติการและกระบวนการผลิต คุณวุฒิ ม.6 จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ผ.ควบคุมคุณภาพ
          8.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ปวส.จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.การตลาดและการขาย
          9.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ปวช.จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.การตลาดและการขาย
          10.จ้างเหมาแรงงานผ่านองค์กรจัดหางาน คุณวุฒิ ป.6 จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติงานที่ ผ.บริหารงานทั่วไป
                                                                                                                           แผนกพัสดุและบริการ
                                                                                                                          สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

ผู้สนใจสมัครจะต้องสมัครผ่านองค์กรจัดหางานเท่านั้น