ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร