ราคากลาง ค่ากล่องนม 36200 ซีซี รสจืด จำนวน 30000 กล่อง เดือนมี.ค.59