ราคากลาง ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2559