ราคากลาง จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนฟลูออไรส์ กับสหกรณ์โคนมพัทลุง_20170823_0001