ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจปฏิบัติการและกระบวนการผลิต