ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นบ้านพักหัวหน้าสำนักงานฯ_20171121_0001