ราคากลาง ไฮโดรเจนฯ ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 220 ถัง ประจำเดือนม.ค.-ก.พ.60