รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลายตำแหน่ง

หากไม่เข้ารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์