เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561ณ ลานประกวดโค งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ ร่วมงานประกวด โคนมอายุมากกว่า 24 เดือน (ด้านรูปร่าง) โดยมีกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ เป็น อดีตผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้แก่ น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล นายสุเมธ ประทุมสุวรรณ และ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช