บ่ายวันที่ 24 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กร มีแนวทางเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ที่ได้ร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของน้ำนมโคจากไทย-เดนมาร์ค จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอางจากน้ำนมโคสดแท้100% การลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 215 อาคารเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย