วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ นาวาอากาศตรี สนั่น กัณหาชาติ ประธานกรรมการมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมตามหลักอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาชนจะได้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ