ช่วงเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ นายเอกรินทร์ วรรณเวศ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการแรงงานจากผู้ต้องขังในการจัดทำสิ่งของจากรีไซเคิลกระดาษกล่องนม UHTและงานอื่นๆ ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ เรือนจำสีคิ้ว ณ ห้อง Welcome Hall สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานจากเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ด้วยเครื่องจักรไฮสปีด โรงงานนมมวกเหล็ก