วันที่ 11 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (มธ.) ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยความร่วมมือครั้งนี้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีแผนงานเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ, ด้านงานที่ปรึกษา, ด้านการวิจัย และด้านสหกิจศึกษา เพื่อทำกิจกรรมและโครงการ CSR ตลอดจนการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบการทำงานแบบ CSR 4.0 ที่มีมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลระดับสากล ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินกิจการขององค์กร โดย อ.ส.ค. มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามนโยบายของ อ.ส.ค. (3 CG.. from community grass…to consumer glass…by corporate governance) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals) ความร่วมมือจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ