วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้แทน อ.ส.ค. ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านสื่อมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ระหว่าง อ.ส.ค. กับ กอ.รมน. ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสถานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของ อ.ส.ค. เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง