วันที่ 13 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีคุณสมชาติ ลิมปะพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และหน่วยงาน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ์ 84 พรรษา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย