วันที่ 14 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายในศูนย์บริการจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ บริการน้ำและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับผู้เดินทางสัญจร ฟรี พร้อมจัดใ ห้มีตลาดเกษตรกร โดยเกษตรกรนำพืชผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายที่ศูนย์บริการประชาชน พร้อมท่องเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ทั้งนี้ อ.ส.ค.คืนความสุขให้ประชาชนลดค่าธรรมเนียม 50% และ สำหรับผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป เที่ยวชมฟาร์ม ฟรี! กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2560 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น( หลักกิโลเมตรที่ 132 ขาเข้ากรุงเทพฯ) อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี