วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (เป็นวันที่2) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งในวันนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง มีพนักงานและเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.คอยให้บริการจุดพักรถ ดื่มน้ำ/นม(ไทย-เดนมาร์ค) แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการฟรี พร้อมทั้งมีการให้บริการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้าชมและท่องเที่ยวฟาร์มโคนมฯฟรี!!
ทั้งนี้ สำหรับบุคคลทั่วไป/นักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมเข้าชม 50 % ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องและหนาแน่น ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี