วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปี 2561 และการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร