วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนเกษตรกรและสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยในวันแรกได้เข้าพบปะกับสหกรณ์โคนมซับสนุ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ชนะการประกวดโคนมมากท้องแรกอายุไม่เกิน 28 เดือน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง  วันที่สองได้เดินทางเข้าพบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ชนะการประกวดโคนมที่ได้รับรางวัลการประกวดที่มากที่สุด พร้อมเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการรีดน้ำเชื้อโคนมและการเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี