เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันเด็ก มอบผลิตภัณฑ์นมให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 เพื่อสร้างอนาคตให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป