ฉ.9 กค.59 ประชุมสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี 25สค.59

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. สมาคมท่องเที่ยวสระบุรีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อปรึกษาหารือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการผู้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานที่ประชุม นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี และนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ในฐานะประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ เป็นตัวแทน อ.ส.ค. พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากการประชุม ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี