วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชนเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา