เช้าวันที่ 30 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Dairy Thailand Towards Sustainable Development Goals (SDGs)) ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม พระราชทานเกียรติบัตรแก่สหกรณ์โคนมที่ชนะเลิศการประกวดสหกรณ์โคนมดีเด่น ผู้ชนะเลิศการประกวดโคนม ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแนวความคิด และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินตามพระราชอัธยาศัย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จ
ในช่วงเวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเป็นองค์ประธานเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 ที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรไฮสปีด (Hi-Speed) มาใช้ในกระบวนการผลิต และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา หลังจากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี