สหภาพแรงงาน อ.ส.ค. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี

img135_resize