สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ตสาหรับยิงฟิล์มห่อนม จานวน ๓ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Download (PDF, 233KB)