วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารระดับ 6 หรือรักษาการหัวหน้าแผนกเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัข ลิมานนท์ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมที่ปรึกษาจากบริษัท คิวเรียส จำกัด เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนดิจิทัล SWOT และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆภายใน อ.ส.ค. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพมหานคร