วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการอ.ส.ค.มอบหมายให้สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยแผนกการตลาดและการขาย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk Day 2017) ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิรน์เทรด จำกัด จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมฯและรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ณ ร้านค้า บ.ฟาร์มมาร์ท จ.มหาสารคาม