“สำนักงาน อ.ส.ค.ขอนแก่น” โดยหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ขอนแก่น และหัวหน้ากองส่งเสริมฯ และทีมงาน เข้าร่วมประชุม เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมไทย “ทำอย่างไร” ณ โรงแรมเซนทารา ขอนแก่น พร้อมเปิดบูธชวนชิม แจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำหรับผู้ที่เข้าประชุมฯ

kk_ image_28032559_1
kk_ image_28032559_2
kk_ image_28032559_3