วันนี้ (19 ก.ย.57) คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.ได้จัดให้สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค มีการนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการประกวดโรงงานผลิตภัณฑ์นมดีเด่น ประจำปี 2557 (รางวัล ดร.ยอด  วัฒสินธุ์) โดยมีขอบเขตการพิจารณามอบรางวัลในแต่ละด้าน ได้แก่

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพสากล

2. ด้านการลดการสูญเสีย

3. ด้านความสะอาดและความปลอดภัย

ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 นี้

โดยงานนี้มีท่านรองนพดล ตันวิเชียร เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลายท่านที่พร้อมใจมาร่วมงานนี้

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น

โรงงานนมดีเด่น