เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2559 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “ปุ๋ยนม สภอ. ส่งเสริมเกษตรกรรมชุมชน” อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยนมชีวภาพให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจและเป็นทางเลือกในการทำเกษตรอินทรีย์


06042559_kk_01
06042559_kk_3

06042559_kk_4 06042559_kk_5

06042559_kk_6 06042559_kk_7

06042559_kk_8 06042559_kk_9

06042559_kk_11 06042559_kk_12


06042559_kk_14
06042559_kk_15 06042559_kk_16

 

 

 

 

 

 

 

 

06042559_kk_17 06042559_kk_19

06042559_kk_20 06042559_kk_21

 

06042559_kk_1