วันที่ 16 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ที่ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์ดื่มนมแทนแอลกอฮอล์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการบริการน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ แจกแก่ประชาชนที่สัญจร ณ บริเวณจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

การจัดตั้งศูนย์บริการในวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง