วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยแผนกการตลาดและการขาย สภอ. จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาดื่มนมโคสดแท้ 100% และใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ณ หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่4 จ.มหาสารคาม