วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้ากองการตลาดและการขาย สภอ. เข้าประชุมหารือร่วมกับนายวีระ ไพรสิงห์ขรณ์ (ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น) และนายชรินทร์ หรั่งดารา (Account Manager) จากบริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องของการศึกษาหาแนวทางการทำธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน่วยบริการส่งพัสดุและไปรษณีย์กว่า 15,000 คน ทั่วประเทศ (ประมาณ 150 คน ในจังหวัดขอนแก่น) โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องพบประชาชนวันละไม่ต่ำกว่า 300 หลังคาเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น