สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)