สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายธนิต นุ่มน้อย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”

รับประกาศเกียรติคุณ " สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ"

รับประกาศเกียรติคุณ ” สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ”