วันที่ 17 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ
กรมปศุสัตว์เขตและกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ หน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์นมไทย – เดนมาร์ค เพื่อนำไปบริการประชาชนที่สัญจรบริเวณเส้นทางดังกล่าวเป็น วันที่ 5 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจแวะพักและเข้ารับการบริการกันอย่างต่อเนื่อง