วันที่ 7 มิถุนายน 2560 : สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย รับการประเมินผลงานการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 โดยมี คุณพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน, คุณวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณเตือนใจ บุญทิม กรมพัฒนาชุมชน คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดสุโขทัย และภายในชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมตรวจประเมิน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จ. สุโขทัย
ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพพระราชทาน ต้านภัยยาเสพติด,การจัดนิทรรศการจากเครือข่าย ,ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเพื่อนใจ และการแสดงนำเสนอยุทธศาสตร์ 3 ก 3ย. โดยสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้ตรวจประเมินเป็นอย่างมาก