วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมและหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก