สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้(ปราณบุรี)ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.โรงเรียน ตรากลางกับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

Download (PDF, 516KB)