สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ รับใบประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงานวันที่ 28 ก.ย.2558